Visie op identiteit en actief burgerschap

De islamitische levenshouding is het fundament, waarop het onderwijs op An Nasr is gebaseerd. De leerlingen worden in overeenstemming met de normen en waarden van de Islam begeleid. Dit komt vooral tot uiting in de godsdienstlessen en de salaat (het gebed). Voor de opvoeding van de kinderen acht de school het van belang dat zij handelen vanuit de normen en waarden, zoals die in de Koran geopenbaard zijn en door de Profeet (vrede zij met hem) zijn gepraktiseerd. De Koran en Soennah vormen de basis voor de maatschappelijke participatie van de leerlingen. Van alle leerkrachten wordt verwacht dat zij voldoende kennis hebben van de islamitische achtergrond van de leerlingen. De leerkrachten hebben hiertoe een training islamitische pedagogiek gevolgd, gericht op positief opvoeden. Voor meer informatie over de identiteit van de school en de praktische uitwerking daarvan wordt naar de schoolgids verwezen.

 

Wij onderschrijven artikel 8 in de wet Primair Onderwijs waarin staat dat het onderwijs mede gericht is op de bevordering van actief burgerschap en sociale integratie. 
Wij willen de culturele kennis en achtergrond die de kinderen zelf meebrengen in de klas gebruiken en besteden aandacht aan de verscheidenheid aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals deze in onze multiculturele samenleving spelen. 

We onderkennen hierbij 3 domeinen:
  • Identiteit (waarderen en respecteren van verschillen, herkennen van discriminatie, omgaan met vrijheden en beperkingen)
  • Democratie (gelijke behandelingen, solidariteit, kritische houding t.a.v. maatschappelijke kwesties). 
  • Participatie (je mede verantwoordelijk voelen voor je buurt, het milieu, de school, de vereniging)